แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:360

  • ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์ไพศาล ศุภิรัตนกุล

  • คณะ:เทคโนโลยีอุตสหกรรม

  • แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • ชื่องานวิจัย:การวิจัยและพัฒนาการใช้ส่วนผสมเถ้าแกลบเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซีเมนต์บล๊อค

  • งบประมาณ:60,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141