ลำดับ:0349

ชื่อ-นามสกุล:นางนฤมล ปัญญาวชิโรภาส

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ:2552

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการ:การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านสาขาการผลิตและการบริโภคนางคำพัน อ่อนอุทัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบประมาณ:20,000

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141