แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:344

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.โสภา ธงศิลา อ.วินัย สุตันตั้งใจ อ.มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ

  • คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:งบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีงบประมาณ 2552

  • ชื่องานวิจัย:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วมะคาเดเมียของกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

  • งบประมาณ:320,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141