แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:342

ชื่อ-นามสกุล:นางปานฤทัย พุทธทองศรี

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบสนับสนุนจากเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2552

ชื่องานวิจัย:การประยุกต์ใช้เอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดยางพารา สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

งบประมาณ:150,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141