แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:341

ชื่อ-นามสกุล:ดร.ประยุทธ วรรณอุดม อ.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ อ.สัญชัย เกียรติทรงชัย

คณะ:วิทยาการจัดการ

แหล่งทุน:งบสนับสนุนจากเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2552

ชื่องานวิจัย:การสื่อสารในชุมชนเพื่อการจัดการความรู้เรื่องการปลูกและการผลิตยางพาราในเขตจังหวัดเลย

งบประมาณ:200,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141