แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:341

  • ชื่อ-นามสกุล:ดร.ประยุทธ วรรณอุดม อ.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ อ.สัญชัย เกียรติทรงชัย

  • คณะ:วิทยาการจัดการ

  • แหล่งทุน:งบสนับสนุนจากเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2552

  • ชื่องานวิจัย:การสื่อสารในชุมชนเพื่อการจัดการความรู้เรื่องการปลูกและการผลิตยางพาราในเขตจังหวัดเลย

  • งบประมาณ:200,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141