แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:333

ชื่อ-นามสกุล:อ.สัญชัย เกียรติทรงชัย

คณะ:วิทยาการจัดการ

แหล่งทุน:งบสถาบันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2552

ชื่องานวิจัย:ยุววิจัยท่องเที่ยว:การบูรณาการการศึกษา เศรษฐกิจ ภูมิคุ้มกันความเป็นชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

งบประมาณ:110,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141