ลำดับ:0332

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม

คณะ:ครุศาสตร์

ปีงบประมาณ:2552

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

โครงการ:การพัฒนารูปแบบภาวะผู้จำเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเชิงพหุภาคีของผู้บริหารสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย

งบประมาณ:350,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141