ลำดับ:0329

ชื่อ-นามสกุล:นายณัฎฐ์วุฒิ พีบขุนทด อ.ภควดี ศิริหล้า อ.พัฒนะ เจริญยิ่ง อ.ไพโรจน์ บุตรเพ็ง อ.ยุทธพงษ์ นาคโสภณ

คณะ:เทคโนโลยีอุตสหกรรม

ปีงบประมาณ:2552

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

โครงการ:การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพหัตถกรรมดินเผาพื้นบ้าน

งบประมาณ:747,500

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141