แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:325

  • ชื่อ-นามสกุล:นายกิตติ ตันเมืองปัก อ.พรพิมล โคตรนรินทร์ ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรหม อ.วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินนท์ อ.จารุวัลย์ รักษ์มณี

  • คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

  • ชื่องานวิจัย:ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขต ป่าธรรมชาติหมู่บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย

  • งบประมาณ:100,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141