ลำดับ:0320

ชื่อ-นามสกุล:อ.สรินทร คุ้มเขต

คณะ:ครุศาสตร์

ปีงบประมาณ:2552

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

โครงการ:การเปรียบเทียบสังคม วัฒนธรรม และประเพณี ของชาวไทดำแขวงหลวงน้ำทา กับหมู่บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบประมาณ:410,000

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141