แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:318

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.สังคม พรหมศิริ

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

ชื่องานวิจัย:วิสัยทัศน์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย

งบประมาณ:280,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141