แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:317

  • ชื่อ-นามสกุล:นางสาวอุไรรัตน์ ทองพินิจ อ.อาภรณ์ วงษ์กระนวน

  • คณะ:วิทยาการจัดการ

  • แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

  • ชื่องานวิจัย:บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยข้อมูลท้องถิ่น : บทเรียนของฉันในสวนยางพารา จังหวัดเลย

  • งบประมาณ:150,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141