แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:316

  • ชื่อ-นามสกุล:ดร.ประกอบ ผลงาม

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

  • ชื่องานวิจัย:การพัฒนาคลังความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในพิธีกรรมการบำบัดความเจ็บป่วยของอาณาชาติพันธ์ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

  • งบประมาณ:450,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141