ลำดับ:0314

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์หญิง ซ่อนกลิ่น และศิริรัตน์ คำใส

คณะ:วิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ:2551

แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2551

โครงการ:ความต้องการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณ:20,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141