แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:313

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์ศิริขวัญ จันลาศรี อาจารย์อำภาภัทร์ วสันต์สกุล อาจารย์เกศนี จึงวัฒนตระกูล และอาจารย์นรชัย สอนใส

คณะ:วิทยาการจัดการ

แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2551

ชื่องานวิจัย:ความรู้ความสามารถของนักบัญชีในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

งบประมาณ:20,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141