แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:312

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์วรากรณ์ ใจน้อย และอาจารย์ยุพิน อุ่นแก้ว

คณะ:วิทยาการจัดการ

แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2551

ชื่องานวิจัย:เรื่อง ทัศนคติของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลยที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยว

งบประมาณ:20,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141