ลำดับ:0293

ชื่อ-นามสกุล:ดร.พิรุณ จันทวาส นางสาวปิยรัตน์ เมืองโคตร์

คณะ:ครุศาสตร์

ปีงบประมาณ:2551

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการ:การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพียซำพุวิทยา จังหวัดเลย

งบประมาณ:6,500

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141