แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:289

  • ชื่อ-นามสกุล:ดร.พิรุณ จันทวาส นางละออ นนทะดี

  • คณะ:ครุศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • ชื่องานวิจัย:การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง กล้วยน้ำว้าและผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน ตาดซ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1

  • งบประมาณ:6,500

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141