แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:279

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์ นางกนกวรรณ เหง้าวิชัย

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่องานวิจัย:การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

งบประมาณ:7,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141