แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:252

ชื่อ-นามสกุล:นายสมภพ เพ็ชรดี

คณะ:เทคโนโลยีอุตสหกรรม

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่องานวิจัย:การสร้างหมุดหลักฐานทางดิ่งและถ่ายค่าระดับทะเลปานกลางจากหมุดหลักฐานทางดิ่งแห่งชาติ หน้าแขวงการทางเลยที่ 1 ถึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณ:60,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141