ลำดับ:0250

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2551

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการ:สภาพการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยในรอบ 75 ปี (พ.ศ.2476-2550)

งบประมาณ:50,000

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141