ลำดับ:0242

ชื่อ-นามสกุล:ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ:2551

แหล่งทุน: งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการ:ความวิตกกังวลต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณ:30,000

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141