แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:231

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี นางรัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา/ท่องเที่ยว) ปีงบประมาณ 2551

ชื่องานวิจัย:การศึกษาวัดในเขตอำเภอเมือง เชียงคาน ท่าลี่ ด่านซ้าย และนาแห้ว เพื่อนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรม : เส้นทางชมและศึกษาผลงานศิลปกรรมวัดในเขตจังหวัดเลย

งบประมาณ:130,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141