แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:224

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา

  • คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551

  • ชื่องานวิจัย:การเพิ่มพลังอำนาจต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินหมู่บ้านหนองฮี ตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย

  • งบประมาณ:35,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141