แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:223

ชื่อ-นามสกุล:อ.อรทัย ปานเพชร

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551

ชื่องานวิจัย:การศึกษาปริมาณความกระด้าง เหล็กและแมงกานิสในน้ำประปา เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย

งบประมาณ:35,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141