แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:222

  • ชื่อ-นามสกุล:อ.ภควดี ศิริหล้า

  • คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • แหล่งทุน:งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551

  • ชื่องานวิจัย:การศึกษาแนวทางเพิ่มผลผลิตกรณีศึกษากลุ่มศิลปะพื้นบ้านผีตาโขนและเครื่องปั้นดินเผา

  • งบประมาณ:200,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141