แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:213

  • ชื่อ-นามสกุล:รศ.ชัชจริยา ใบลี อ.สันทัด ใบลี อ.สมยงค์ สีขาว อ.ปานฤทัย พุทธทองศรี อ.อรทัย จิตไธสง

  • คณะ:วิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

  • ชื่องานวิจัย:การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่

  • งบประมาณ:260,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141