ลำดับ:0211

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณศรี

คณะ:ครุศาสตร์

ปีงบประมาณ:2551

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

โครงการ:การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำเลย

งบประมาณ:230,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141