แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:210

ชื่อ-นามสกุล:อ.พรกมล ระหาญนอก ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี อ.สมยงค์ สีขาว อ.นรุตม์ บุตรพลอย อ.ฉัตรชัย เพ็งวิชัย อ.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

ชื่องานวิจัย:การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเลย

งบประมาณ:230,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141