ลำดับ:0207

ชื่อ-นามสกุล:อ.มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ อ.วินัย สุตันตั้งใจ

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2551

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

โครงการ:การใช้น้ำส้มสายชูจากน้ำมะพร้าวเป็นสารช่วยให้ยางจับตัวสำหรับการผลิตยางแผ่น กรณีศึกษา : กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน และกลุ่มเกษตรกรทำสวนกกดู่ บ้านกกดู่ ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณ:200,000

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141