ลำดับ:0206

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ:2551

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

โครงการ:พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาด้วง อำเภอ นาด้วง จังหวัดเลย

งบประมาณ:200,000

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141