แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:205

ชื่อ-นามสกุล:ดร.พรสวรรค์ สุวรรณศรี ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

ชื่องานวิจัย:การศึกษาและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเลย

งบประมาณ:220,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141