แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:202

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ ผศ.เพ็ญนิภา อินทรตระกูล

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

  • ชื่องานวิจัย:โครงการวิจัยการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดเลย

  • งบประมาณ:200,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141