แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:201

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร ผศ.ณรงค์ สารทัศนานันท์ ผศ.ทัศนา สุรียธนาภาส ดร.พิรุณ จันทวาส อ.พนิตศรี ศรีเชื้อ ผศ.ทัศนี วิฑูธีรศานต์

คณะ:ครุศาสตร์

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

ชื่องานวิจัย:การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของสถานศึกษาในจังหวัดเลย

งบประมาณ:280,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141