แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:196

ชื่อ-นามสกุล:ดร.ประกอบ ผลงาม อ.จะเด็ด แก้วแสนทิพย์

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

ชื่องานวิจัย:การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอบทความทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

งบประมาณ:240,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141