แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:195

ชื่อ-นามสกุล:อ.จารุวัลย์ รักษ์มณี อ.กิตติ ตันเมืองปัก อ.วิไลลักษณ์ สุดวิไล อ.พรพิมล โคตรนรินทร์

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

ชื่องานวิจัย:การประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแม่น้ำเลย จังหวัดเลย

งบประมาณ:100,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141