ลำดับ:0184

ชื่อ-นามสกุล:อ.พรกมล ระหาญนอก

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2550

แหล่งทุน:งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

โครงการ:การศึกษาศักยภาพความเข้าใจและทัศนคติด้านการท่องเที่ยวของภาคีในพื้นที่อำเภอ ภูเรือ จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท

งบประมาณ: 20,000

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141