แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:171

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวจารุพร มีทรัพย์ทอง

คณะ:วิทยาการจัดการ

แหล่งทุน:งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

ชื่องานวิจัย:สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน : กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้า บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณ:23,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141