แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:165

ชื่อ-นามสกุล:นายสมศักดิ์ พินิจด่านกลาง

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

ชื่องานวิจัย:การพัฒนาเครื่องอัดขี้เลื่อยกึ่งอัตโนมัติสำหรับการ เพาะเห็ด

งบประมาณ:66,700

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141