ลำดับ:0164

ชื่อ-นามสกุล:นางบุษบาวดี ดุลยอนุกิจ

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2550

แหล่งทุน:งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

โครงการ:การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของผลหนามแท่ง

งบประมาณ:45,000

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141