แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:158

  • ชื่อ-นามสกุล:1. นางอารีวรรณ์ บังเกิด 2. รศ.รัตนา แสงสว่าง

  • คณะ:วิทยาการจัดการ

  • แหล่งทุน:งบประมาณโครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก แนวตอนใต้ ของสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2550

  • ชื่องานวิจัย:โครงการศึกษากลุ่มเครือข่ายของผู้ทำสัญญาซื้อขายพืชเกษตร ระหว่างจังหวัดเลย ประเทศไทยและแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

  • งบประมาณ:-

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141