แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:150

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.จุลดิษฐ อุปฮาต

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา) ปีงบประมาณ 2550

ชื่องานวิจัย:ผลกระทบที่เกิดจากการปลูกยางพาราในเขตจังหวัดเลย กรณีศึกษาด้านทรัพยากร

งบประมาณ:200,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141