แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:148

ชื่อ-นามสกุล:สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะ:มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

ชื่องานวิจัย:บริหารจัดการงานวิจัย ปี 2550

งบประมาณ:300,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:research

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141