แสดงรายละเอียดโครงการ



ลำดับ:147

ชื่อ-นามสกุล:นางสมยงค์ สีขาว

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน: งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

ชื่องานวิจัย:การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน:กรณีศึกษาตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณ:110,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141