ลำดับ:0145

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวอุไรรัตน์ ทองพินิจ

คณะ:วิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ:2550

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

โครงการ:การวิจัยและพัฒนากระบวนการเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนครูและการสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย : กรณีศึกษาอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย

งบประมาณ:50,000

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141