แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:132

  • ชื่อ-นามสกุล:น.ส.ภควดี ศิริหล้า นายณัฎฐ์วุฒิ พีบขุนทด จารุพร มีทรัพย์ทอง พัฒนะ เจริญยิ่ง ไพโรจน์ บุตรเพ็ง ยุทธพงษ์ นาคโสภณ

  • คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

  • ชื่องานวิจัย:การเพิ่มกำลังการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเซรามิกส์ในท้องถิ่นจังหวัดเลย

  • งบประมาณ:420,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141