ลำดับ:0123

ชื่อ-นามสกุล:นายเชิดเกียรติ กุลบุตร

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ:2550

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

โครงการ:การพัฒนาการจัดการค่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมอาชีพทางศิลปกรรมในท้องถิ่นจังหวัดเลย

งบประมาณ:70,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141