แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:118

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง และคณะ

คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แหล่งทุน:งบประมาณสำนักงาน UNDP ประจำปีงบประมาณ 2549

ชื่องานวิจัย:โครงการพัฒนาการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ:800,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141