แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:115

ชื่อ-นามสกุล:อ.วินัย สุตันตั้งใจ (โครงการ EnPus)

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

ชื่องานวิจัย:คุณสมบัติการต้านเชื่อแบคทีเรียของน้ำผึ้งที่เลี้ยงและผลิตโดยน้ำผึ้งวาทิศ

งบประมาณ:30,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141