แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:112

  • ชื่อ-นามสกุล:1. ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ 2. นายยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ 3. นายประยุทธ วรรณอุดม

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2549

  • ชื่องานวิจัย:การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี

  • งบประมาณ:750,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141